AZ EN

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MALİYYƏ BAZARLARINA NƏZARƏT PALATASI

Normativ Hüquqi aktlar

 

Emissiya prospekti və informasiya memorandumuna dair tələblər haqqında Qaydalar

İnvestisiya qiymətli kağızlarına abunə yazılışı və yerləşdirilməsi haqqında Qaydalar

Hüquqi şəxslərin yenidən təşkili zamanı investisiya qiymətli kağızlarının emissiyası və konvertasiyası Qaydası

Emitentin istiqraz buraxılışının maksimum həcminə dair tələblər haqqında Qaydalar

“Dövlət və bələdiyyə qiymətli kağızlarının emissiyası və tədavülü” Qaydaları

İnvestisiya qiymətli kağızlarının Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda buraxılışı və yerləşdirilməsi Qaydaları

İnvestisiya qiymətli kağızları ilə alğı-satqı əqdlərinin bağlanması Qaydaları

Qiymətli kağızlara sərəncam verilməsinə dair notariat qaydasında təsdiqlənmiş müqavilələr üzrə ödənişlər Qaydası

Qiymətli kağızlar bazarında sui-istifadələrin qarşısının alınması haqqında Qaydalar

Qiymətli kağızlar bazarında emitentlər tərəfindən məlumatların açıqlanması Qaydaları

Emitentin idarəetmə hesabatlarına dair tələblər haqqında Qaydalar

İnvestisiya qiymətli kağızlarla Repo əməliyyatlarının aparılması Qaydaları

Dövlət qiymətli kağızları ilə Milli Bankın REPO əks-REPO əməliyyatlarının aparılması haqqında Qaydalar

Törəmə maliyyə alətlərinin yerləşdirilməsi və tədavülü Qaydası

Səhmlərin birləşdirilməsi, xırdalanması və onların nominal dəyərinin artırılması zamanı səhmlərin emissiyası haqqında Qaydalar 

İnvestisiya qiymətli kağızlarının qiymətinin sabitləşdirilməsi haqqında Qaydalar

İnvestisiya qiymətli kağızlarının dövriyyədən çıxarılması və ləğv edilməsi Qaydaları

Qiymətli kağızların dövlət reyestrinin aparılması Qaydası

Fond birjasının məlumatları açıqlaması Qaydası

Qiymətli kağızlar və onların emitentləri barədə tədqiqatlar aparan və onların nəticələrini yayan, həmçinin investisiya strategiyasını təklif və ya tövsiyə edən şəxslərin məlumatları açıqlaması Qaydası

Qiymətli kağızların girovunun qeydiyyatı, ona xitam verilməsi və girov predmetinə tutmanın yönəldilməsi Qaydası

İpoteka istiqrazlarının və ipoteka örtüyünə daxil olan ipoteka kreditlərinin orta çəki metodu ilə ödəniş müddətlərinin hesablanması Qaydası

İpoteka örtüyünün reyestrinin aparılması və sərəncamçı tərəfindən ipoteka örtüyünün yoxlanılmasının nəticələri barədə hesabata dair tələblər haqqında Qaydalar

Xarici emitentlərin qiymətli kağızlarının Azərbaycan Respublikasında tədavülə buraxılması Qaydaları

Azərbaycan Respublikası Milli Bankının qısamüddətli notlarının buraxılışı, yerləşdirilməsi və tədavülü haqqında Qaydalar

Dövlət müəssisələrinin çevrilməsi nəticəsində yaradılan səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin buraxılışı, qeydiyyatı və tədavülü

Qiymətli kağızlar buraxılışın dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə

Sənədləşdirilmiş emissiya qiymətli kağızların sertifikatlarının məcburi rekvizitləri

Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlak sertifikatları haqqında Qaydalar

Azərbaycan Respublikasında veksellərin dövriyyəsi haqqında Əsasnamə

Azərbaycan Respublikasında xəzinə veksellərinin buraxılması və dövriyyəsi Qaydaları

Gömrük ödənişlərinə sadə veksel vasitəsilə zəmanət verilməsinin müvəqqəti Qaydaları

Kredit təşkilatlarında veksellərin uçotunun aparılması Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının dövlət daxili uduşlu istiqrazlarının buraxılışı, tədavülü və ödənilməsi Qaydaları

Girov kağızı haqqında Əsasnamə

Hüquqi şəxs olan sığortaedənlər ləğv olunduqda, onların məcburi dövlət sosial sığorta haqları

İnvestisiya şirkətləri tərəfindən investisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) həyata keçirilməsi Qaydası

Qiymətli kağızlar bazarında marja ticarətinə dair Qaydalar

Ticarətsonrası sistem və klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydaları

İnvestisiya şirkətinin hesabatlarının tərtib və təqdim olunma Qaydaları

İnvestisiya şirkətinin davamlı kapital tələbləri haqqında Qaydalar

Qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslərin nizamnamə kapitalının minimum miqdarı və onun formalaşdırılması haqqında Qaydalar

 İnvestisiya fondunun kapitalının formalaşdırılmasına, fondun aktivlərinin tərkibi, strukturu və idarə olunmasına tələblər haqqında Qaydalar

 İnvestisiya fondlarının kənar auditorlarına dair tələblər haqqında Qaydalar

 İnvestisiya fondlarının və idarəçinin hesabatlarına dair tələblər, habelə onların təqdim edilməsi və açıqlanması Qaydaları

 İnvestisiya fondunun depozitarı tərəfindən pul hesablarının açılması, aparılması və pul köçürmələrinin həyata keçirilməsi Qaydaları

 Qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslərin kənar auditorlarına dair tələblər haqqında Qaydalar

 İnvestisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) həyata keçirilməsinə dair ixtisas şəhadətnamələrinin alınması məqsədi ilə attestasiya keçirilməsi Qaydası

Qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslərin icra orqanlarının üzvlərinin və investisiya şirkətinin filiallarının rəhbərlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydası

Səhmdar investisiya fondunun və idarəçinin icra orqanının üzvlərinin attestasiyası Qaydaları

Xarici hüquqi və fiziki səxslərin qiymətli kağızlar bazarında istirakı Qaydaları

 

Emissiya prospekti və informasiya memorandumuna dair tələblər haqqında Qaydalar

İnvestisiya qiymətli kağızlarına abunə yazılışı və yerləşdirilməsi haqqında Qaydalar

Hüquqi şəxslərin yenidən təşkili zamanı investisiya qiymətli kağızlarının emissiyası və konvertasiyası Qaydası

Emitentin istiqraz buraxılışının maksimum həcminə dair tələblər haqqında Qaydalar

İnvestisiya qiymətli kağızlarının Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda buraxılışı və yerləşdirilməsi Qaydaları

İnvestisiya qiymətli kağızları ilə alğı-satqı əqdlərinin bağlanması Qaydaları

Qiymətli kağızlara sərəncam verilməsinə dair notariat qaydasında təsdiqlənmiş müqavilələr üzrə ödənişlər Qaydası

Qiymətli kağızlar bazarında sui-istifadələrin qarşısının alınması haqqında Qaydalar

Qiymətli kağızlar bazarında emitentlər tərəfindən məlumatların açıqlanması Qaydaları

Emitentin idarəetmə hesabatlarına dair tələblər haqqında Qaydalar

İnvestisiya qiymətli kağızlarla Repo əməliyyatlarının aparılması Qaydaları

Dövlət qiymətli kağızları ilə Milli Bankın REPO əks-REPO əməliyyatlarının aparılması haqqında Qaydalar

Törəmə maliyyə alətlərinin yerləşdirilməsi və tədavülü Qaydası

Səhmlərin birləşdirilməsi, xırdalanması və onların nominal dəyərinin artırılması zamanı səhmlərin emissiyası haqqında Qaydalar 

İnvestisiya qiymətli kağızlarının qiymətinin sabitləşdirilməsi haqqında Qaydalar

İnvestisiya qiymətli kağızlarının dövriyyədən çıxarılması və ləğv edilməsi Qaydaları

Qiymətli kağızların dövlət reyestrinin aparılması Qaydası

Fond birjasının məlumatları açıqlaması Qaydası

Qiymətli kağızlar və onların emitentləri barədə tədqiqatlar aparan və onların nəticələrini yayan, həmçinin investisiya strategiyasını təklif və ya tövsiyə edən şəxslərin məlumatları açıqlaması Qaydası

Qiymətli kağızların girovunun qeydiyyatı, ona xitam verilməsi və girov predmetinə tutmanın yönəldilməsi Qaydası

İpoteka istiqrazlarının və ipoteka örtüyünə daxil olan ipoteka kreditlərinin orta çəki metodu ilə ödəniş müddətlərinin hesablanması Qaydası

İpoteka örtüyünün reyestrinin aparılması və sərəncamçı tərəfindən ipoteka örtüyünün yoxlanılmasının nəticələri barədə hesabata dair tələblər haqqında Qaydalar

Xarici emitentlərin qiymətli kağızlarının Azərbaycan Respublikasında tədavülə buraxılması Qaydaları

Azərbaycan Respublikası Milli Bankının qısamüddətli notlarının buraxılışı, yerləşdirilməsi və tədavülü haqqında Qaydalar

Dövlət müəssisələrinin çevrilməsi nəticəsində yaradılan səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin buraxılışı, qeydiyyatı və tədavülü

Dövlət və bələdiyyə qiymətli kağızlarının buraxılması, yerləşdirilməsi və tədavülü haqqında Qaydalar

Qiymətli kağızlar buraxılışın dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə

Sənədləşdirilmiş emissiya qiymətli kağızların sertifikatlarının məcburi rekvizitləri

Depozitar qəbzlərinin buraxılışı, onların dövlət qeydiyyatına alınması və tədavülü Qaydası

Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlak sertifikatları haqqında Qaydalar

Azərbaycan Respublikasında veksellərin dövriyyəsi haqqında Əsasnamə

Azərbaycan Respublikasında xəzinə veksellərinin buraxılması və dövriyyəsi Qaydaları

Gömrük ödənişlərinə sadə veksel vasitəsilə zəmanət verilməsinin müvəqqəti Qaydaları

Kredit təşkilatlarında veksellərin uçotunun aparılması Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının dövlət daxili uduşlu istiqrazlarının buraxılışı, tədavülü və ödənilməsi Qaydaları

Girov kağızı haqqında Əsasnamə

Hüquqi şəxs olan sığortaedənlər ləğv olunduqda, onların məcburi dövlət sosial sığorta haqları