AZ EN

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MALİYYƏ BAZARLARINA NƏZARƏT PALATASI

AR Maliyyə Nazirliyinin Normativ sənədləri

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta Qaydaları

Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası üzrə sığorta haqlarının məbləğinin hesablanması qaydası

Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta haqqı məbləğlərinin hesablanması qaydası

Daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə sığorta tariflərinin müəyyənləşdirilməsi qaydası

Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası üzrə sığorta şəhadətnaməsinin forması, çap olunması və doldurulması qaydaları

Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta şəhadətnaməsinin forması, onun çap olunması və doldurulması qaydaları

Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası üzrə sığorta şəhadətnaməsinin forması, onun çap olunması və doldurulması qaydaları

İcbari sığorta növlərinin aparılmasına icazə verilməsi üçün əlavə tələblər

«Sığortaçıların tələb olunan kapitalının müəyyənləşdirilməsi Qaydaları»na Əlavə № 1, 2

«Sığortaçıların tələb olunan kapitalının müəyyənləşdirilməsi Qaydaları»na Əlavə № 3,4

Həyat sığortası və qeyri-həyat sığortası üzrə sığorta ehtiyatlarının formalaşdırılması QAYDALARI

Sığorta bazarının peşəkar iştirakçılarının reyestrinin aparılması Qaydaları Əlavə 7

Sığortaçılarda müstəqil auditin aparılmasına dair minimum tələblər (Əlavə 5)

Daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası üzrə sığorta haqlarının məbləği

İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçısı olan sığortaçıların şərti öhdəliklər ehtiyatının formalaşdırılması qaydası

Daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə sığorta şəhadətnaməsinin forması, onun çap olunması və doldurulması qaydaları

Annuitet müqaviləsinin məzmunu və forması, onun bağlanılması,dəyişdirilməsi və ona xitam verilməsi Qaydaları

Sığortaçıların investisiya əməliyyatları ilə bağlı Qaydalar

Sığorta, təkrarsığorta, sığorta brokeri və sığorta agenti fəaliyyətinə verilən lisenziyaların forması və doldurulması Qaydaları

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün sığortaçıların nizamnamə kapitallarının ümumi məbləğində xarici sığortaçıların payının son həddinin müəyyən edilməsi və bu payın hesablanması Qaydaları

Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta hadisəsi hesab edilə bilən halın təfərrüatları barədə arayış

Aktuar hesablamaların aparılmasına dair Təlimat

Aktuari şəhadətnaməsinin forması və doldurulması Qaydası

Daşınmaz Əmlakın İcbari Sığortası Şəhadətnaməsi

Fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam sığortası üzrə sığorta Qaydaları

Fiziki şəxslərə təqdim edilən kredit müqavilələri üzrə borcalanın həyatının ölüm halından və əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından sığortası Qaydası

Sığortaçıların rəsmi internet səhifəsi və elektron informasiya sistemi ilə bağlı minimum tələblər Sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası şəhadətnaməsi

İcbari Sığorta Bürosuna ödənilməli olan iştirak haqqının və təminat depozitinin məbləğlərinin müəyyən edilməsi haqqında Maliyye Nazirliyi Kollegiya Qərarı

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta üzrə orta əmək haqqı Qaydası

Sığorta müqavilələri haqqında hesabat (rüblük və illik)

Sığorta (təkrarsığorta) əməliyyatları haqqında təcili hesabat (aylıq, rüblük və illik)

Sığortaçının öz vəsaitlərinin sığorta ehtiyatlarını təmin edən vəsaitlərvə məcmu kapitalı haqqında hesabat

«Həyat sığortası və qeyri-həyat sığortası üzrə sığorta ehtiyatlarının formalaşdırılması Qaydaları»na Əlavə № 3

Qeyri-həyat sığorta şirkətləri üçün uçot jurnalları

Həyat sığorta şirkətləri üçün uçot jurnalları

«Həyat sığortası və qeyri-həyat sığortası üzrə sığorta ehtiyatlarının formalaşdırılması Qaydaları»na Əlavə № 4

Sığortaçının (təkrarsığortaçının) və hüquqi şəxs sığorta brokerinin mühasibat balansı (rüblük və illik)

Fiziki şəxs olan sığorta agentinin fəaliyyəti barədə rüblük hesabat